Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

Vi er fælles om at støtte barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse

Daglig kontakt

 • Vi lægger vægt på tæt kontakt med familien og et godt samarbejde med forældrene. Vi har derfor også forventninger til jer om at være aktive forældre i vuggestuens liv.
 • Når et barn skal begynde i vuggestuen, besøger forældre og barn institutionen. Her tales om barnets indkøring, dagsrytme og specielle behov. I indkøringsperioden vil vi løbende have dialog om barnets trivsel. Derudover afholder vi en forventningssamtale ca. 3-4 uger efter barnets start i vuggestuen.
 • Det er vigtigt at begynde dagen på en god måde. Derfor er det en god ide at have tid ved morgenafleveringen. Små beskeder kan gives videre, og den daglige kontakt kan holdes ved lige.
 • Vi tilstræber at få en daglig snak med jer om dagens oplevelser og barnets trivsel samt drøfte eventuelle problemer. Informationer om dagens aktiviteter dokumenteres på Aula.
 • Informationen på ugeplanen, som lægges ud som opslag på Aula hver onsdag eftermiddag, er vigtig i forhold til jeres planlægning og snak med børnene.
 • Har I som forældre brug for en her-og-nu snak i hverdagen, finder vi tiden.
 • Fastlagte samtaler

  Vi har flg. fastlagte samtaler med jer som forældre

  • Før-start-samtale
  • 2-3 uger før start på vuggestuelivet aftaler vi indkøring af barnet (med lederen).

  Forventningssamtale

  • 3-4 uger efter barnets start i vuggestuen vil vi tale om vores gensidige forventninger som samarbejdspartnere (med pædagoger).

  Forældresamtale

  • Efter ca. 3-4 måneder har vi en forældresamtale, som omhandler barnets trivsel (med pædagoger).

  Overgangssamtale

  • Når barnet skal i børnehave afholdes en overgangssamtale (med pædagoger).
 • Sammenhæng mellem hjemmet og vuggestuen

  For at samarbejdet mellem vuggestue og hjem skal blive så godt som muligt, er det vigtigt, at barnet oplever en sammenhæng mellem disse to verdener.

  Dette opnår vi ved:

  • At vi hver dag dokumenterer børnenes aktiviteter i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan på AULA. Dokumentationen er tilgængelig for alle via computer, iPad, smartphone og indtjekningsskærmene, som hænger i børnegarderoberne.
  • At vi fortæller små historier om det enkelte barn til barnets forældre.
  • At vi fotograferer børnene i forskellige sammenhænge og uploader dem via AULA, så de er tilgængelige via computer, iPad og smartphone.
  • At hvert barn får et fotoalbum med hjem, hvor familien kan tilføje de billeder, som har betydning for barnet. Fotoalbummet er tilgængeligt for barnet i hverdagen i vuggestuen og bruges ved samtaler mellem barnet og de voksne samt til fremvisning for de øvrige børn.
  • At hvert barn får en skotøjsæske med hjem, når barnet går på sommerferie. Her kan barnet og forældrene samle ting, som har tilknytning til det, de har oplevet i ferien. Efter ferien, laver vi ferieophæng sammen med barnet og taler om, hvad de har oplevet ud fra det indsamlede materiale.
  • I vinterferien (uge 7), de 3 dage inden påsken, uge 28-31 (sommerferien) og efterårsferien (uge 42) er der ingen skriftlig eller foto-dokumentation på AULA.
 • Information
  • Efter behov udsendes nyhedsbreve. I er velkomne til at komme med forslag til eller selv udarbejde indlæg.
  • Vi opfordrer jer til at holde jer orienteret via Aula, opslagstavlen i foyeren og på indgangsdøren til køkkenet.
 • Forældremøde
  • Der afholdes normalt et til to årlige forældremøder. Efterårsforældremødet kan bl.a. indeholde foredrag og debatter.
  • Valg til bestyrelsen foregår på forældremødet i foråret.
  • Har man emner, man ønsker taget op på forældremøder kan det tages op med et medlem af bestyrelsen.
 • Sprogscreening
  • Har et barn sprogvanskeligheder, udfører vi en sprogscreening.
  • I samarbejde med forældrene aftaler vi, hvordan barnet bedst kan støttes sprogudviklingsmæssigt.
 • Derudover arrangeres
  • En årlig aktivitetsdag, forældre og personalet hygger og forsøger ved fælles hjælp at forskønne børnenes hverdag med praktiske gøremål og forbedringer, som ikke kan nås i hverdagen.
  • Sommerfest/skovtur, hvor børn, forældre, søskende og personalet med familier mødes til hyggeligt samvær.
  • Endelig afholdes fællesspisning et par gange i løbet af året fra kl. ca. 16.00 - 19.00.

   

 • Forældrebestyrelsen

  Formål

  Hovedparten af den faglige og økonomiske kompetence er uddelegeret til den enkelte institutions personale og forældre. Der vælges en forældrebestyrelse til at øve indflydelse på institutionens drift, økonomi og pædagogik indenfor de overordnede mål og rammer, der er afstukket af kommunalbestyrelsen.

  Bestyrelsens opgaver

  • At repræsentere forældre og personale i forbindelse med vuggestuens virksomhed og arbejde.
  • At diskutere og medvirke ved fastlæggelsen af de overordnede pædagogiske principper.
  • At godkende vuggestuens planer, budget og regnskab.
  • At deltage i forældremøder og arrangementer i vuggestuen i øvrigt.
  • Da bestyrelsens beslutninger får direkte indflydelse på børnenes dagligdag i vuggestuen, er det vigtigt, at forældrene deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet.
  • Der afholdes minimum 4 bestyrelsesmødet årligt. Normalt vil der blive afholdt 4-6 møder om året.

  Desuden vælges en forældrerepræsentant fra bestyrelsen til Netværksrådet, som består af repræsentanter fra dagtilbud i Virum-Sorgenfri netværk. I netværket indgår Børnehuset Fuglsang, Vuggestuen Kaplegården, Børnehuset Humlehuset, Børnehuset Spurvehuset, Vuggestuen Villa Furesø

 • Bestyrelsens forretningsorden

  Bestyrelsen har fastlagt flg. forretningsorden for sit arbejde:

  1. Bestyrelsen udfører sin virksomhed i møder.
  2. Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for disse.
  3. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året. Formanden tager initiativ til indkaldelse til møder. Bestyrelsen skal afholde ekstraordinært møde, når mindst to af bestyrelsens medlemmer anmoder om det med angivelse af punkter til dagsorden.
  4. Bestyrelsen fastsætter tid og sted for møderne.
  5. Formanden er ansvarlig for dagsorden, der udsendes senest 8 dage før mødet.
  6. Lederen afleverer “orientering fra vuggestuen” til mødedeltagerne 2-4 dage før mødet. Det samme gælder evt. orienteringer fra andre deltagere.
  7. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. I så fald skal der foreligge en dagsorden, når mødet indkaldes.
  8. Formanden leder bestyrelsesmøderne. Ved hvert møde vælges en referent. Referat udsendes til bestyrelsen inden 8 dage. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange mindretalsopfattelser anført i referatet. Det skal fremgå af referatet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de trufne beslutninger, og hvornår beslutningerne skal være gennemført.
  9. Referatet uddeles til samtlige forældre i vuggestuen.
  10. Personsager skal behandles fortroligt og må ikke omtales i referater eller andet materiale, der udsendes til en større kreds end bestyrelsen.
  11. Bestyrelsen er omfattet af Forvaltningslovens regler om tavshedspligt.
  12. Bestyrelsen skal på januar mødet, hvert år, evaluere mål/indsatsområder fra året før.