Gå til hovedindhold
Du er her:

Den Pædagogiske læreplan

Vores vigtigste opgave er at udvikle børnene til åbne, nysgerrige og aktivt lærende, skabende kompetente mennesker, der kan klare sig i en verden med mange facetter og kompleksiteter.

Styrkede læreplaner
Styrkede læreplaner

Lærkeredens værdier er at skabe et godt og trygt børne liv. Dannelse og børneperspektivet fremstår tydeligt og er centralt i det pædagogiske arbejde omkring udvikling af læringsmiljøer Inkluderende fællesskaber og venskaber gennem hele dagen (hverdags situationer / rutiner, børne initierede aktiviteter og voksen planlagte forløb og overgange. Det fordrer at den enkelte medarbejder er engageret, drager omsorg og er autentisk i samvær med børnene og har øje for barnets åbenhed for læring og følge barnets spor. 

Disse tiltag er i tæt samarbejde med forældrene

 • Den styrkede pædagogiske læreplan
 • Det fælles pædagogiske grundlag
 • De 6 læreplans temaer
 • Alsidig personlig udvikling
 • Socialudvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og sience
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Du kan få den pædagogiske læreplan tilsendt i fuld længde som pdf-fil ved at kontakte laerkereden@ltk.dk.

Den pædagogiske læreplan

 • Børnesyn

  I samskabelse med forældrene er vi sammen om at skabe rammer og helhed i børnenes liv. Det er vores mål at udvikle børnene til åbne, nysgerrige og aktivt lærende, skabende kompetente mennesker, der kan klare sig i en verden med mange facetter og kompleksiteter. I dagligdagen praktiseres en pædagogik der giver børnene mulighed for at udvikle venskaber. De bliver set, hørt, har lov til at vise følelser, og udfolde sig på egne præmisser, men samtidig inden for gruppens beskrevne rammer. Udvikling af læringsmiljøer, der tager udgangspunkt i barnets naturlige nysgerrighed for dets omverden. 

 • Dannelse og børneperspektiv

  Lærkeredens værdier er at skabe et godt og trygt børne liv. Børneperspektivet fremstår tydeligt og er centralt i det pædagogiske arbejde omkring udvikling af læringsmiljøer gennem hele dagen (hverdags situationer / rutiner, børne initierede aktiviteter og voksen planlagte forløb og overgange. Det fordrer at den enkelte medarbejder er engageret, drager omsorg og er autentisk i samvær med børnene og har øje for barnets åbenhed for læring og følge barnets spor. Den professionelle voksne, er opmærksom på om barnet er aktivt bidragende og deltagende.

  • I Lærkereden er der sjovt og højt til loftet hvor børn og voksne trives. Vores fornemmeste opgave er
  • At skabe et trygt og kreativt miljø, der støtter og bidrager til børnenes trivsel, udvikling og læring. Et miljø der opbygger og styrker barnets selvværd, dets kreativitet, så barnets fulde potentiale kommer til udtryk. At barnet udvikler selvtillid og tro på egen formåen, at det kan og tør tage "ansvar"
  • At barnet udvikler en nysgerrig, åben og reflekterende stillingtagen til dets møde med omverdenen. Barnet møder engagerede voksne der er tilstede og altid vil være der, når barnet har brug for det og hvor barnet altid bliver mødt med respekt.
  •  Den professionelle voksne er med er med til skabe en atmosfære hvor trivsel, udvikling, leg og læring er i centrum

  Hvorfor

  Fordi vi mener, at vi med glæde og tryghed og til passede udfordringer, kan være med til at udvikle og støtte børnene i deres dannelses rejse.

  At vi med fokus på barnets selvværd, selvtillid, gøre dem modige nok til at de tør udtrykke sig, have mod og følge egne drømme.

  At skabe en kultur der er rummelig og evner at drage omsorg, inkluderer andre, og acceptere hinandens forskelligheder. Lærer børnene empati og omsorg, så de i den sidste ende vokser op til at blive ansvarsbevidste, demokratiske samfundsborgere, med et meningsfuldt voksenliv.

  Hvordan

  Vi anerkender. ser, hører, forstår og går i dialog og interaktion med barnet og dennes familie. Når vi reflekterer og handler på det, vi kan se og mærke, og at vi gør en positiv forskel. Når vi tilbyder dialog og positiv anvisning. Når vi skaber trygge og tilpas udfordrende læringsrum hvor der er plads til fordybelse, Eksperimenterne i spændende legemiljøer og i sociale fællesskaber. Når vi voksne bruger vores viden i en fælles enighed om værdigrundlag og fælles faglige metoder og kollektiv evidens.

  I Lærkereden står vi for

  •  Et skabende kreativt miljø 
  •  Trivsel, udvikling og læring
  •  Engagerede, tydelige, og omsorgsfulde voksne
  •  Inkluderende børnefællesskaber og venskaber 
  •  Anerkendelse; Se, hør og forstå barnet og mød det med respekt
  •  Forældre samarbejde
  •  Med inddragelse og involvering
  •  Udvikling og læring igennem tilpasset udfordringer
  •  Stimuler barnets fantasi, nysgerrighed og eksperimenterne 
  •  Udvikle selvtillid, selvværd
  •  Udvikle selvhjulpen hed
  •  Konfliktløsning
  •  Styrket jeg identitet og bevidsthed om egen rolle
 • Leg

  Gennem legen bearbejder og tilegner barnet sig omverdenen, og lærer, at mestre følelsesmæssige, moto­riske og sociale processer. Legen er derfor en gennemgående del af hverdagen, og personalet har derfor som en væsentlig opgave, at forstå børns leg og understøtte den gennem en pædagogisk praksis med tid, plads og mulighed, så legen kan blomstre.

  I legen lærer barnet sig selv og egne grænser at kende, og danner fundamentet for bl.a. selvstændighed, fantasi og kreativitet. Venskaber udvikles bl.a. gennem leg. Børnene får her også erfaringer med at gennemleve konflikter, og får derved kendskab til andres og egen behov og grænser. Legen er desuden væsentlig i børns udvikling af sprog, gennem barnets forhandlinger om og brug af forklaringer, så legen kan fungere.

  Ikke al leg er dog god leg. Indimellem skal legen støttes og rammesættes af det pædagogiske personale for at alle børn kan være med og for at legen udvikler sig positivt for alle børn.

  I det pædagogiske arbejde med at understøtte børnenes leg udgør viden om legens betydning, legekultur og forskellige måder at deltage i - og støtte børns leg i forskellige læringsmiljøer derfor et vigtigt kompetenceområde. I HLL arbejder vi her med følgende voksenpositioner:

  • At gå foran
  • At gå ved siden af
  • At gå bag ved barnet
 • Læring

  Lærkeredens mål for udvikling, trivsel, læring og kulturdannelse.

  I samskabelse med forældrene er vi sammen om at skabe rammer og helhed i børnenes liv. Det er vores mål at udvikle børnene til åbne, nysgerrige og aktivt lærende, skabende kompetente mennesker, der kan klare sig i en verden med mange facetter og kompleks?). I dagligdagen praktiseres en pædagogik der giver børnene mulighed for at udvikle venskaber. De bliver set, hørt, har lov til at vise følelser, og udfolde sig på egne præmisser, men samtidig inden for gruppens beskrevne rammer. Udvikling af læringsmiljøer, der tager udgangspunkt i barnets naturlige nysgerrighed for dets omverden. 

  Integration af flerkulturelle voksne: I Lærkereden vil vi gerne bidrage til, at denne udvikling kan foregå så gnidningsløst som muligt, og på bedst mulige måde til glæde for alle parter. Vi føler et socialt ansvar for at være med til at byde mennesker af anden etnisk herkomst end dansk velkommen. Vi vil åbne vores døre og give flygtninge /indvandrere mulighed for at stifte bekendtskab med det danske samfund og dansk kultur. Vi kan lære af deres kultur og omgangsform. Det åbner op for fælles inspiration og indsigt og fremmer på den led forståelsen.

 • Frivillige fra nærområdet

  I lærkereden har vi flere frivillige voksne hvor en af de frivillige voksne er født blind og kommer og bidrager med klaverspil af egne kompositioner og fællessang for vuggestuebørnene og børnehavebørnene om fredagen. En tidligere sprogvejleder der nu er gået på pension, har dialogisk læsning og fortællinger til børnene. De frivilliges kunnen og kompetencer er til stor glæde og inspiration for børn og ansatte. Børnene får en naturlig forståelse og tilgang til andre mennesker og får en læring at vi alle kan bidrage til glæde for fællesskabet på trods af handicap og andet.

  Vi har bedsteforældre dage i forbindelse med vores blomster fest bidrager til at generationer mødes og har glæde af hinandens selskab.

 • Børnefællesskaber

  I HLL-netværket skal børn møde et læringsmiljø, der udvikler barnets evne til at omgås andre hensynsfuldt og socialt. De skal her opleve, at socialt samvær er givende og rart.

  Organisering af den pædagogiske praksis

  I Lærkereden kender børnene de forskellige voksne og de voksne kender børnene.

  Vi deler børnene op i grupper og på tværs af nærhedsgrupperne, for at skabe en aktiv synlig lærende pædagogik inden for de forskellige læreplanstemaer, der har til hensigt at udvikle og styrke børnenes læring.

  Børnene får derved udviklet og styrket deres personlige kompetencer og indbyrdes relationer i deres lege og ved de pædagogiske iværksatte aktiviteter og projekter.

  • Gennem de kreative processer fanger vi børnenes individuelle potentialer.
  • Lige fra kompetenceudvikling til tæt supervision er en del af værktøjskassen.
  • Lærkereden er åben for dynamiske læringsmiljøer og ser nødvendigheden af, at lære sammen med andre
  • Inklusion er en naturlig del af pædagogikken.
 • Børn i udsatte positioner

  I dagtilbuddenes hverdag skal der være plads til, at det enkelte barn både kan vise initiativ og være aktiv deltagende. Samtidigt skaber fællesskabet rum til alle, til nye relationer og mulighed for at prøve forskellige positioner mv. I HLL-netværket tager det pædagogiske personale og ledelsen ansvar for at skabe en balance mellem individ og fællesskab i dagtilbuddet.

  I Lærkereden arbejder vi Med Inklusion Trin For Trin og  Mary fonden ”Bedre venner ”Alle medarbejder har været på kursus i metoden og arbejder ud fra denne. Et eksempel i Lærkereden.

  ”Vi bygger bro” Bedre venner Mentorordning de ældste børnehavebørn er lege venner med de ældste vuggestuebørn.

  Trin for Trin indgår også i arbejdet.

 • Sammenhæng til børnehaveklasse

  Overgang fra institution til skole

  • Et par gange om året mødes institutioner, skole, psykolog, sundhedssygeplejerske, talepædagog, fysioterapeut, børnehaveklasseleder og skoleledere. Forskellige emner der vedrører børnene i daginstitution og skole drøftes. Overgang fra institution til skole
  • I det sidste år af børnenes institutionsliv, begynder vi at forberede dem til skolen. De kommende skolebørn er 2-3 dage om ugen i en ”skolegruppe” hvor er i en gruppe med 1-2 voksne.
  • Ved at samle børnene på tværs af stuerne og give dem specielle rammer, for de mere friheder og ansvar, og de vil møde større krav om selvstændighed.
  • Det er vigtigt at børnene forlader børnehaven med færdigheder svarende til de forventninger de vil møde fra skolen og SFO.
  • Forældrene bliver indkaldt januar/februar til et møde med stuens pædagoger, hvor man i samarbejde drøfter indholdet i overgangsskemaet. Som udgangspunkt. starter barnet i skole det år de fylder 6 år. I de tilfælde der er tvivl, kan der søges om skole udsættelse.

  Samarbejde med skolerne og øvrige samarbejdspartnere

  • Et par gange om året mødes institutioner, skole, psykolog, sundhedsplejerske, fysioterapeut, børnehaveklasseleder og skoleinspektør. Alle er personer fra distriktet, hvor forskellige emner der vedrører børnene, kommer op. På disse møder drøfter man også kontakten og gensidige forventninger til hinanden.