Gå til hovedindhold
Du er her:

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan

 • Børnesyn

  I Græshoppen vil vi styrke og udvikle barnets kompetencer og skabe rammer for barnets unikke personlighed og vise dem deres plads i fællesskabet. Vi ser barnet som en aktiv medspiller der ud fra egne forudsætninger, kan vælge til og fra i de rammer vi skaber.

  Vi ser børnene som aktører i deres eget liv der udvikler sig i samspil med andre børn og de omsorgspersoner som har omgivet det, hvorfor vi som personale skal skabe rammer omkring barnet med udviklingsmuligheder tilpasset det enkelte barn.

  Vi tager udgangspunkt i hvor barnet er, og følger det spor barnet er på. Vi giver positiv særbehandling, da vi oplever at hvert barn er unikt.

 • Dannelse og børneperspektiv

  Vi ser det som vores fornemmeste opgave at skabe dynamiske og trygge læringsmiljøer for børn, der rummer omsorg, leg, læring, social kompetenceudvikling og dannelse i bredest mulige forstand. Vi skaber optimalt rum og mulighed for at det enkelte barn kan udvikle sit intelligenspotentiale. Dette gør vi ved at tilrettelægge idræts pædagogiske aktiviteter som er tilpasset barnets alder med henblik på barnets NUZO. Den voksen opgave er at guide og igangsætte barnet og give barnet et kærligt puf når det har brug for den. Vi har øje på barnets interesse og tage udgangspunkt i dette til at tilrettelægge vores pædagogiske aktiviteter.   

  Vi vil gøre børnene til selvstændige individer som kan tage initiativ, har selvtillid og samtidig har samarbejdsevne og tager ansvar i forhold til fællesskabet.

 • Leg

  Leg er fuldstændig central for børns udvikling. For leg gør barnet robuste, kreative, nysgerrige, innovative og sociale. Børn lærer ved at lege. Derfor er det vigtigt at børn er omgivet af voksne, der forstår legens betydning, og som er gode til at beskytte barnets leg og skabe nogle miljøer, som kan understøtte legen.

  Vi giver plads til barnets fri leg og respekterer deres behov for at kunne selv skabe rammerne for den. Samtidig står vi til rådighed for at guide dem i deres konflikter og i forhold til de børn som har brug for særlig støtte. 

 • Børnefællesskaber

  Vores forståelse af et børnefællesskab lægger sig tæt op ad begrebet inklusion og forståelsen af en inkluderende pædagogik. Det handler om børns indbyrdes relationer, om børnegrupper og hvordan disse kan udforme sig på forskellig vis i en daginstitution som Græshoppen, hvor der er plads til alle. 

  Målet med at arbejde med børnefællesskaber er at styrke det enkelte individ i en større social og kulturel sammenhæng. Igennem institutionens hverdag, hvor der er mange børn samlet i et pasningstilbud, skal det enkelte individ gives mulighed for at bidrage og føle sig som en aktiv del af fællesskabet ud fra egne forudsætninger. Vi mener, at dette baner vejen for en god trivsel, hvor børns læring og udvikling udfoldes optimalt.

  Græshoppen tilbyder sine børnegrupper mange forskellige former for fællesskaber i hverdagen, hvor børnene blandt andet deltager i daglige samlinger og målrettede aktiviteter som eksempelvis til idrætspædagogiske aktiviteter, fødselsdage, aldersopdelte grupper, historielæsning mm. I Græshoppen har vi valgt at dele børnene i aldersopdelte grupper. Med et fagligt og velovervejet pædagogisk perspektiv, hvor børnegruppen tilgodeses i mindre tilpassede grupper, er hensigten at skabe et endnu bedre miljø for et veludviklede børnefællesskab som gavner det enkelte.

 • Læring

  Læring er en dynamisk og sammensat proces, der er afhængig af flere indre og ydre forhold omkring den enkelte person.

  Som udgangspunkt er læring en proces i barnets indre, der forandrer barnet i form af nye kompetencer, færdigheder eller viden. Barnets kognitive evner samt egen vilje og motivation er betydningsfulde forhold, der har indvirkning på om læring finder sted. Men vigtigst er, at læring er en social proces, der foregår i og er afhængig af de sociale sammenhæng, som barnet indgår i.

  Barnets læring er en frivillig og uforudsigelig proces, der ikke kan afgrænses til særlige situationer, bestemte relationer eller tidspunkter.

  Grundlaget for læring er tilstedet når barnet er aktivt, deltagende og i samspil med voksne og andre børn.

  Læring finder derfor både sted i planlagte, voksen strukturerede aktiviteter som i hver dagens praktiske gøremål og rutiner samt barnets leg og udforskning.

  I Græshoppen er vi klar over at barnet lærer bedst ved at erfare med sin krop. Derfor er bevægelse og sanseindtryk er en vigtig del af vores pædagogiske praksis. Vi arbejde med selvhjulpenhed, hvor det barn kan ved hjælp af en voksen i dag, kan selv i morgen.

 • Børn i udsatte positioner

  Vi ser på det enkelte barns ressourcer – dets stærke sider – og ser hvor barnet kan bidrage til fællesskabet.

  Alle børn gennemgår nogle ’udsatte’ perioder, f.eks. når det får en yngre søskende, smider bleen, stopper med at bruge sut, m.m. og her ser vi barnet og rummer det.

  Vi arbejder med små grupper – inkluderer børnene i små fællesskaber – hvor hvert barn kan bidrage. I de små grupper har vi større mulighed for at se alle børnene og være mere nærværende.

  Vi har valgt at fordele børnene i alders opdelte grupper, hvor det giver personalet mulighed for at tilrettelægge dagens aktiviteten ud fra børnene udviklingstrin og formåen. 

 • Samarbejde med forældre om børns læring

  Et godt forældresamarbejde er forudsætningen for barnets trivsel, tryghed og dermed læring og udvikling.

  Vi tager os tid til at fortælle forældrene om barnets dag. Et par måneder efter barnets start i vuggestue eller børnehave, holder personalet trivselssamtale med forældrene, hvor de snakker om barnets start i institutionen, dets trivsel og udvikling og fremtidigt samarbejde mellem personale og forældrene.

  Et år efter barnets start i Græshoppen tilbyder vi forældrene en etårssamtale.

  I forbindelse med skolestart for skolesøgende børn, holder vi en samtale med forældrene i forhold til samarbejde omkring børnenes skoleparathed. 

  Vi dokumenter vores pædagogiske arbejde med børnene løbende. Dette kan forældrene følge med på Lynet. 

  I Græshoppen holder vi forskellige arrangementer for forældre og børn. Vi holder to gang om året forældremøder og sommerfest og Lucia.

  Vi bruger et af forældremøderne til at have et oplæg om et relevant emne.

  Græshoppen er en selvejet institution det betyder at forældrebestyrelsen har indflydelse på de beslutninger der bliver taget.

 • Pædagogisk lærerplaner

  Er du interesseret i at læse vores Pædagogiske læreplan er du velkommen til at kontakte kontoret.