Gå til hovedindhold
Du er her:

Pædagogisk læreplan

Vores kerneopgave er at sikre at barnet trives, lærer, udvikles og dannes

Den styrkede pædagogiske læreplan

I Blomsterbedet har vi arbejdet indgående med at formulere vores styrkede pædagogiske læreplan. Første udgave stod klar 1. juli 2019, og det er vores intention at revidere den årligt, for at vi kan sikre os at den hele tiden er aktuel. Du kan få tilsendt Den Styrkede læreplan samt evalueringen af denne på pdf-fil ved at skrive til stoppestedet@ltk.dk.

Dannelse og børneperspektiv

 • Trivsel

  Jeres barns trivsel er noget vi løbende drøfter med hinanden. I perioder kan der være noget som såvel institutionen som hjemmet må være særligt opmærksomme på, eller hjælpe hinanden med, for at barnet igen kan komme rigtigt i trivsel.

 • Læring

  Læring og relationer hænger sammen. Barnet lærer noget, når det deltager sammen med andre i leg og aktiviteter.  Børne leger ikke for at lære. De leger for at lege – og alligevel lærer de en masse. Når vi iagttager børnenes leg, får vi øje på hvad det enkelte barn er i gang med at lære.

  Sammen med jer, hjælper vi jeres barn til udvikling i dets nærmeste udviklingszone.

 • Udvikling

  Børn udvikler sig når de bliver udfordret – men kun hvis de er trygge nok til at afprøve det nye. Vi er hele tiden optaget af at være i dialog med jer forældre, om barnets nærmeste udviklingszone. På den måde kan vi være sikre på at udfordre barnet lige tilpas, både hjemme og i institutionen.

 • Dannelse

  Dannelse forstås i denne sammenhæng som en dybere form for læring. Det fremgår af lovgrundlaget for dagtilbud at vi skal: `..invitere barnet til at være aktivt deltagende, så barnet selv er med til at skabe sin læring og konkrete deltagelse i demokratiske sammenhænge..` Dannelse er således ikke noget vi kort kan redegøre for. Børnenes dannelse er noget der påvirkes lige fra den tidlige barndom.

  Dannelse er en indre forankring af værdier. Det er på baggrund af disse værdier, mennesker træffer valg.

  Vores samfund bygger på nogle etiske og moralske værdier man må tilegne sig, for at blive en bidragydende samfundsborger. Herunder ligger forståelsen for demokratiet.

  Børnenes dannelse sker både via hjemmets og institutionens kultur, og via sociale påvirkninger.

  I Blomsterhaven er det vores intention, at institutionens kultur vil hjælpe børnene til at udvikle empati og tolerance, så børnene får mulighed for at udvikle venskaber på tværs af baggrund, køn, alder og kultur.

 • Leg

  Legen er gennemgående for livet i Blomsterhaven.

  Børn der ikke af sig selv leger, vil vi støtte, guide og lave rammelege med, for at sikre at alle børn i Blomsterhaven deltager i lege der udvikler sig positivt.

  De voksne er passionerede og engagerede, og vi deltager gerne i børnenes lege. Legene i Blomsterhaven veksler mellem vilde lege, stille lege, lege børn finder på og lege voksne igangsætter og styrer.

  Leg handler for os om selvværd, humor, selvtillid, læring, relationer, aktivitetstilbud, rammesætning, nysgerrighed, empati, udfordringer og forhandlinger.

  Alle børn har ret til deres egen personlighed, og vi voksne anerkender barnet uanset personlighed eller temperament. Børn hjælpes til deltagelse, med afsæt i barnets egne forudsætninger.

 • Læring

  Læring foregår i Blomsterhaven gennem hverdagens mange timer. Læringen sker gennem leg, og gennem de erfaringer barnet gør sig gennem leg og samvær. I vores læringsforståelse ligger at vi ser trygheden som en forudsætning for barnets læring.

  Læring og tryghed skaber vi hos os ved at de voksne er:

  Nærværende, opmærksomme, omsorgsfulde `kærlige voksne` , vi lytter og ser det enkelte barn, vi skaber genkendelige, meningsfulde rutiner, vi støtter børnene til at indgå i hensigtsmæssige samspil og vi voksne er opmærksomme på at være gode rollemodeller.

 • Børnefællesskaber

  I Blomsterhaven arbejder vi med det vi kalder De små Børnefællesskaber. Børnene er inddelt i legegrupper, med fokus på at vi kan støtte alle børn til at indgå i et børnefællesskab.

 • Børn i udsatte positioner

  Børnesammensætningen i Blomsterhaven er mangfoldigt, og vi kan have mange børn i udsatte positioner. Tidlig indsats er derfor overskriften for vores pædagogiske arbejde. Det er gennemsyrende for al vores omgang med børnene, at vi har positive forventninger til alle børn.

  Vores tilgang er, at vi tilrettelægger og justerer vores aktiviteter og miljø, så alle får mulighed for at deltage.

  Forældresamarbejdet er samskabende. Det betyder at vi arbejder tæt sammen omkring barnets trivsel og udvikling. Når vi ved bekymringer laver underretninger, så gør vi det for at sikre at der iværksættes hjælp, så familien kan lykkes med forældreopgaven.

 • Sammenhæng til Børnehaveklasse

  De kommende skolebørn udgør et børnefællesskab det sidste år i børnehaven. Hvis der er stor årgang, inddeles den i 2-3 under aktiviteter.

  Vi samarbejder med primærskolen i form af 2-4 årlige overgangsmøder. Derudover har vi udvidet dette samarbejde, så vores skolegruppepædagoger deltager i børnehaveklasserne nogle gange hen over skoleåret.

  Formålet er at gøre skolegruppepædagogerne til sammenbindere mellem dagtilbud og skole, med tanke på at lette overgangen for børnene.

Organisering af det pædagogiske læringsmiljø

 • Organiseringen er grundlaget for vores arbejde. Vores organisering tager sit afsæt i, hvordan vi kunne skabe et arbejdstidsskema, hvor børnene er tænkt ind på førstepladsen.
 • Når vi arbejder på denne måde, sikrer vi, at både børn og voksne ved hvad de skal. Børnene kender deres små børnegrupper, og de ved hvilke voksne de kan regne med. Det giver tryghed. De voksne ved også hvad de skal, og det frigiver tid at der ikke dagligt skal koordineres. Tid, som kommer børnene til gode.
 • Dagen i Stoppestedet består af rutinesituationer, børneinitierede aktiviteter og vokseninitierede aktiviteter.
 • Kl. 9-12 er børnene i de små børnefællesskaber, 12-14 er der middagslur/udeleg mens de voksne på skift afvikler pauser, og efter 14 er der eftermiddagsmåltid, og herefter kan børnene vælge at lege inde eller ude, eller deltage i de aktiviteter de voksne tilbyder.