Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

Forskning viser også, at arbejdet med at understøtte forældre i at kunne bidrage aktivt til deres børns læring, har et væsentligt potentiale i forhold til at mindske betydningen af negativ social arv.

I HLL-netværket er alle forældre medinddragede og betydningsfulde i arbejdet med deres børns læring, trivsel, udvikling og dannelse. Forældre mødes respektfuldt som aktive bidragsydere i udviklingen af læringsfællesskaber mellem hjem og dagtilbud.

Differentieret forældresamarbejde udgør et vigtigt fokus i Lyngby-Taarbæk Kommunes Kvalitetsguide. I HLL-netværket arbejder det pædagogiske personale derfor med en tilgang til forældresamarbejdet, som tager afsæt i den enkelte families mulighed for at støtte op om barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Det pædagogiske personale agerer, alt efter den enkelte families behov, støttende og handleanvisende i samarbejdet.

I HLL-netværket bruges dagbøger og ugeplaner på Aula som et redskab til at understøtte den daglige kommunikation og dokumentation mellem institution og forældre. Her fremgår det, hvad børnene har lavet og hvorfor. Det fremgår, hvad den pædagogiske hensigt har været med aktiviteten, og hvad børnene har øvet/lært/trænet. Dagbogen kan endvidere være inspiration til aktiviteter i hjemmet, som understøtter barnets udvikling og læring. 

 • I Rævehøjen inviterer vi til følgende typer af arrangementer
  • Sociale arrangementer, som styrker vores relationelle bånd og skaber tillid til os og forældrene imellem f.eks sommerfest, julefest, høstfest, fællesspisning, fastelavnsmorgenmad, Bedsteforældredag og 2 årlige arbejdsdage
  • Individuelle forældresamtaler, hvor der kan være brug for konkret vejledning til specifik læring, herunder forsamtale inden institutionsstart, 3-månederssamtale, statussamtale, overgangssamtale til skole og samtaler efter behov
  • Forældremøder/Fyraftensmøder hvor forældrene får viden om, og ideer til at arbejde med børns udvikling og læring, herunder 2 årlige forældremøder for hele forældrekredsen og fyraftensmøde for forældre om overgang til børnehave
  • Deltagelse i daglige aktiviteter for at give forældre et indblik i deres barns hverdag og skabe sammenhæng for barnet mellem dets to livsverdener.
  • Bedsteforældre og forældre stiller med jævne mellemrum deres kompetencer til rådighed i forhold til lærerige pædagogiske forløb for børnene. F.eks. ”læren om store fugle”, ”besøg hos lægen”, ”er Grønland grøn?” og ”vandrende pinde”
 • HLL-netværkets samarbejde med forældrebestyrelserne
  • I HLL-netværket har vi et tæt samarbejde med netværkets forældrebestyrelse. Bestyrelsen inddrages blandt andet i udarbejdelse, evaluering af og opfølgning på den pædagogiske læreplan.
  • Forældrebestyrelserne i de enkelte børnehuse i HLL-netværket informeres og inddrages løbende i arbejdet med læreplanstemaerne. Desuden inddrages forældrebestyrelsen i arbejdet med at skabe gode overgange fra hjem til institution og institution til skole.
  • Bestyrelsen inviteres også i dialog om, hvordan ressourcer i lokalsamfundet kan bringes i spil, så der gennem forældregruppens kendskab til lokalområdet kan skabes trygge og pædagogiske læringsmiljøer for børnene.
  • For at styrke forældrebestyrelserne og forældresamarbejdet i HLL netværkets institutioner nedsættes et netværksråd, som drøfter fælles opgaver og tiltag, kommunale initiativer mv.
  • Deltagerne i netværksrådene udgøres af én forældrerepræsentant fra hver forældrebestyrelse i netværket samt én til to af lederne i netværket, som er udpeget som tovholder. Tovholderen sørger for, at netværksrådet indkaldes mindst 2 gange årligt eller efter behov.