Gå til hovedindhold
Du er her:

Forældresamarbejdet

Forældresamarbejdet er centralt i arbejdet med børnene. Forældrene er de vigtigste voksne i børnenes liv, når det handler om at skabe tryghed og sikre, at deres barn udvikler et positivt selvværd og lærer at respektere og forstå egne som andres behov.

Det brede forældresamarbejde

 • I Børnehuset Rosenlyst er børn, forældre og personale en del af fællesskabet. Derfor er det vigtigt, at der er en høj grad af ansvarlighed, omsorg og respekt for fællesskabet. Det viser sig i den måde, vi kommunikerer og agerer på overfor hinanden.
 • Det gælder både i samværet med børnene og i forældresamarbejdet. Vi gør derfor meget ud af at mødes på en ligeværdig måde og med respekt for hinandens forskelligheder og kompetencer.
 • Når et barn starter, får det tilknyttet en kontaktperson, der i den første tid vil have den tætteste kontakt til såvel barnet som forældrene. Det gør vi, for at kunne tage udgangspunkt i det enkelte barns behov og rytme samt for at skabe tryghed hos forældrene.
 • Grundlaget for et godt forældresamarbejde er en god daglig kontakt mellem forældre og personale. I Børnehuset Rosenlyst er udgangspunktet at både forældre og personale arbejder for hvad der bedst for det enkelte barn.
 • Når forældrene f.eks. orienterer om hvordan morgenen er forløbet, medvirker det til at barnets dag i Rosenlyst bliver endnu bedre.
 • Dagens aktiviteter, læringsstunder mm. dokumenteres på AULA, således gøres det muligt at støtte op om børnenes læring hjemme. Det er forældrenes ansvar at støtte deres barn i at deltage i aktiviteter, som styrker barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.
 • Faste forældresamtaler
  • Opstarts-samtalen: Når I har fået plads i Rosenlyst og inden barnet starter, tilbyder vi en ”opstartssamtale”. Formålet med samtalen er, at vi får viden om barnet, så vi har de bedste betingelser for at give barnet (og forældrene) den bedst mulige opstart i Børnehuset.
  • Tre-måneders-samtalen: Når barnet har gået i Rosenlyst tre måneder tilbydes en samtale om den første tid samt barnets trivsel og udvikling.
  • Overdragelses-samtalen (fra vuggestue til børnehave): en-to måneder før barnet skal starte i børnehave, vil forældrene blive indkaldt til en ”overdragelses-samtale” af en vuggestuepædagog og en børnehavepædagog.
  • Målet med samtalen er henholdsvis at afrunde tiden i vuggestuen og informere om, hvordan det er at være barn i børnehaven.
  • Alle med-samtalen: En gang om året inviteres forældrene til en statussamtale.
  • For ud for samtalen har det pædagogiske personale og forældrene udfyldt observationsmaterialet ALLE MED, som danner udgangspunkt for samtalen.
  • Før SFO/ skole-samtalen: Inden SFO-start indkaldes forældrene til en individuel samtale, hvor omdrejningspunktet er barnets skoleparathed med udgangspunkt i ”overgangs-skemaet”, som pædagoger og forældre skal udfylde.
  • Efterfølgende sendes skemaet til barnets distriktsskole.
  • I særlige tilfælde afholdes der overleveringssamtaler med SFO/ skole.
  • Hvis der opstår særlige forhold, personalet ønsker at drøfte, inviteres forældrene til en samtale, og på samme måde har forældrene altid mulighed for bede om en samtale med personalet og/ eller ledelse.
  • En gang om året afholdes ”Det store forældremøde” i Børnehuset Rosenlyst. Forældremødet starter med velkomst, formandens beretning og valg til forældrebestyrelsen.
  • Desuden har forældre mulighed for at deltage i Børnehusets forskellige udvalg/grupper – som en aktiv deltager i det store fællesskab.

    
 • Samarbejde med forældrebestyrelsen

  Børnehuset Rosenlysts forældrebestyrelse består af:

  • 5 bestyrelsesmedlemmer (forældre)
  • 1 suppleant (forældre)
  • 1 personalerepræsentant
  • 1 suppleant (personale)

  Ledelsen

  • Et bestyrelsesmedlem sidder med som repræsentant i Netværksrådet og i Småbørnsdialog

  Forældrebestyrelsen vælger på det årlige forældremøde. Medlemmerne vælges for en to-årig periode og suppleanten for en et-årig periode. Bestyrelsen konstitueres på det først kommende møde.

  Der afholdes 4-6 bestyrelsesmøder om året, hvor vi bl.a. løbende drøfter principperne for det gode børneliv i Børnehuset Rosenlyst, implementering af pædagogiske og politiske tiltag og Rosenlysts arbejde med den pædagogiske læreplan.

  Desuden diskuteres hvordan vi kan gøre det generelle forældresamarbejde endnu bedre.