Gå til hovedindhold
Du er her:

Evaluering af læreplanen

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Skriv dagtilbuddets navn

Børnehuset Åkanden

Skriv årstal

2323

Arbejdet med den pædagogiske læreplan

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste 2 år?

Børnefællesskabet

Vores pædagogiske profil og pædagogiske fokusområder Mindfulness og heartfulness.

Legepladskultur

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?

Der er i Åkanden en meget vel etableret kultur for løbende at evaluere og justere de ting i det pædagogiske læringsmiljø, der ikke fungerer optimalt.

Den mere systematiske evaluering foregår på vores pædagogiske dage, hvor der evalueres på den pædagogiske indsats/aktiviteter, der er blevet arbejdet med siden sidste møde. Der evalueres ud fra et evalueringsskema.

Ligeledes vil det faglige fyrtårn fremadrettet få en mere fremtræden rolle i evalueringskulturen med udgangspunkt i videooptagning og med afsæt i kvalitetsguiden. 

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læringsplan?

Vi har drøftet og revideret vores skriftlige læreplan på vores personalemøder med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

Skal vi fortsætte den beskrevne praksis?

Gør vi det som vi har beskrevet at vi gør, og hvorfor?

Evaluering og dokumentation af elementer i det pædagogiske læringsmiljø

Udvælg en eller flere evalueringer, som I har gennemført i de seneste to år, og saml op på erfaringerne ved at svare på nedenstående fire spørgsmål for hver evaluering. De fire spørgsmål knytter an til trinene i en evalueringsproces. Vælg gerne evalueringer, som betød, at I efterfølgende ændrede jeres pædagogiske praksis

 

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?

Formålet med evalueringen var at blive klogere på om den pædagogiske indsats havde den ønskede effekt.

Indsatsen handlede om, at styrke børnenes kompetencer til at genkende og kode følelser både hos sig selv og andre, for at styrke det relationelle bånd i børnegruppen.  

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering?

Observationer, dagbøger, børnenes tegninger, udsagn fra børnene. 

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse?

Indsatsen har bevirket at børnene taler mere om følelser og mere nuanceret end tidligere. De er blevet mere opmærksomme på egne og andres følelser. Børnene er mere opmærksomme på, når nogle af deres venner ser kede ud af det/triste og handler aktivt på det.

Børnene bliver dermed aktive medspillere i den generelle trivsel i børnegruppen, og der ligger klart et dannelseselement i at kunne drage omsorg for andre, og være i stand til at rette opmærksomheden væk fra sig selv og mod andre. Åkandens pædagogiske fokusområde ”heartfulness”.

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til?

Evalueringen gjorde det klart at konceptet ”Fri for mobberi” for denne gruppe skulle mere i spil, og i mindre grupper som en opstart.

Inddragelse af forældrebestyrelsen

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan?

Vi har gennem året i dagbøgerne/nyhedsbrevene koblet det daglige pædagogiske arbejde til de overordnede temaer i vores læreplan.

Vi har på et forældrebestyrelsesmøde drøftet personalets revidering/evaluering af læreplanen, og forældrebestyrelses har haft mulighed for at komme med input/spørgsmål/refleksioner til læreplanen og evalueringen af denne.

Det fremadrettede arbejde

Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet kunne sætte mere fokus på?

Fortsat styrkelse af vores legeplads kultur.

Oplæring af nye voksne ind i den pædagogiske ramme i Åkanden.

Opgradering og mere blik for det æstetiske læringsmiljø.

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?

Det faglige fyrtårn i Åkanden er taget ud af mødeskemaet hver mandag formiddag, hvor vedkommende understøtter den systematiske evalueringskultur i Åkanden.

Vi er startet op med evaluering af samlingerne.

Hver stue skal videofilme to samlinger. Det faglige fyrtårn ser videoerne i gennem, og evaluerer dem sammen med stuen med afsæt i kvalitetsguiden.

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan?

Vi har i vores evaluering af Åkandens læreplan besluttet at fjerne ”sund krop – stærkt sind” fra vores pædagogiske fokusområder.

Vi oplever de er blevet en naturlig del af vores pædagogiske tilgang, og ikke længere har et separat levet liv på samme måde som ”mindfulness og heartfulness”.

Derudover har vi lavet nogle mindre skriftlige ændringer i læreplanen.