Gå til hovedindhold
Du er her:

Evaluering af læreplanen

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Brede Børnehave

2023

Arbejdet med den pædagogiske læreplan

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste 2 år?

Vi har haft særlig fokus på at drøfte og i fællesskab formulere, hvordan vi i Brede Børnehave arbejder med de seks læreplanstemaer.

Derudover har vi – sammen med det selvejende netværk – især arbejdet med Børnefællesskaber. I Brede Børnehave har vi været optaget af at styrke og understøtte både små inkluderende børnefælleskaber og kulturen omkring det store fællesskab i huset for både børn og forældre.

Vi har haft særligt fokus på de daglige rutiner og udvikling af vores traditioner og årstidsfester, hvor vi har fået (gen-)inddraget forældrene efter tiden påvirket af corona.

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?

Pædagogiske aktiviteter og rutiner drøftes på stuemøder og personalemøder. Særlige tiltag igangsættes og evalueres i forbindelse med vores SAL-møder.

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læringsplan?

Vi har arbejdet med vores pædagogiske læreplan på en personaledag såvel som på personalemøder, hvor vi har arbejdet med de enkelte temaer, således at der skabes både kendskab til og ejerskab til læreplanen. Vi har brugt Kvalitetsguiden som udgangspunkt for en del af disse drøftelser.

Evaluering og dokumentation af elementer i det pædagogiske læringsmiljø

Udvælg en eller flere evalueringer, som I har gennemført i de seneste to år, og saml op på erfaringerne ved at svare på nedenstående fire spørgsmål for hver evaluering. De fire spørgsmål knytter an til trinene i en evalueringsproces. Vælg gerne evalueringer, som betød, at I efterfølgende ændrede jeres pædagogiske praksis

 

Hvad var formålet med de evalueringer, vi gennemførte?

Formået med vores evalueringer er at se, om de pædagogiske tiltag og aktiviteter har det udbytte, som har været vores mål. Derudover giver evalueringerne mulighed for at få øje på nye perspektiver, behov for yderligere tiltag eller opmærksomhedspunkter i det pædagogiske arbejde fremadrettet.

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med de gennemførte evalueringer?

Både fotos og tekst, observationer samt skema til handling.

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse?

Vi har fået bekræftet, at vi gennem planlægning af pædagogiske aktiviteter med stor variation og differentiering af krav til deltagelse, har bedst mulighed for at sikre trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Med udgangspunkt i børnefællesskabet – med et samtidigt blik for de enkelte børn – kan vi understøtte børnenes kompetencer og udvikling.

Vi bliver bekræftet i, at vores anerkendende børnesyn og positive udgangspunkt i forhold til børn og forældre er af afgørende betydning for, at vi lykkes med at skabe det bedst mulige læringsmiljø.

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringerne anledning til?

Fortsat at tage udgangspunkt i vores ”årshjul” med planlagte årstidsfester og aktiviteter, der knytter sig til dem – samt ligeledes at planlægge yderligere aktiviteter og temaer, hvor der kan være særligt fokus på fx et element fra det fælles pædagogiske grundlag eller et specifikt læreplanstema. Overordnet arbejde vi dog mere helhedsorienteret, hvor vi inddrager mange forskellige temaer og elementer i vores rutiner og aktiviteter.

Inddragelse af forældrebestyrelsen

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan?

På bestyrelsesmøder har vi løbende dialog omkring det pædagogiske arbejde og udvikling af det pædagogiske læringsmiljø. Fremadrettet vil vi drøfte elementer eller temaer enkeltvist, så bestyrelsen kan bidrage med deres perspektiver.

Det fremadrettede arbejde

Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet kunne sætte mere fokus på?

Vi skal vedligeholde og fortsat udvikle vores gode pædagogiske praksis med rummelighed, anerkendelse, omsorg og nærvær. Vi skal værne om og videreformidle vores værdier, vores inddragelse af naturen og den helt særlige kultur, der er skabt i Brede Børnehave.

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?

Evaluering af det pædagogiske arbejde er værdifuldt, fordi det er et rum til refleksion, tilpasning og udvikling. Vi vil fortsat evaluere ”uformelt” i det daglige, hvor små justeringer kan laves, såvel som mere formelt på stuemøder, personalemøder og på SAL-møder.

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan?

Vi ser den pædagogiske læreplan som et dynamisk dokument, der skal genbesøges, drøftes og udvikles – så vi sikrer et reelt ejerskab blandt personalet.