Gå til hovedindhold
Du er her:

For nye medarbejdere og studerende

I Lyngby-Taarbæk Kommune kan vi tilbyde et område i udvikling, som har politisk fokus og hvor vi hele tiden kigger på vores praksis for at se, om vi kan gøre tingene bedre til gavn for børn, forældre og medarbejdere. Derfor er faglighed og trivsel prioriteret højt i vores dagtilbud.

Studerende

Vi er også optaget af at skabe gode kvalificerende rammer for de pædagogstuderende i de forskellige praktikker.

Den gode praktik skabes i et samspil mellem den studerende, institutionen og uddannelsesinstitutionen. Praktikvejledning er essentiel for at understøtte den studerendes læring, og der hviler et stort ansvar på praktikstedet og praktikvejlederen.

Den studerende bidrager ind i dagtilbuddets refleksionskultur ved at turde stille spørgsmål, være nysgerrig og forholde sig undrende ift. den pædagogiske praksis.

Dagtilbuddet skal kunne favne spørgsmål og undren og se den studerendes bidrag som værdifuldt for mulig udvikling og kvalificering af den pædagogiske praksis.

Alle dagtilbud har beskrevet, hvilket dagtilbud de er, og hvordan dagtilbuddet kan tilbyde sig som læringsrum i forhold til den studerendes forskellige praktikker. Den studerende kan henvende sig til dagtilbuddet og få tilsendt praktikbeskrivelsen og uddannelsesplanen.  

Den gode praktik

 • Hvad gør vi?

  Pjecen henvender sig til alle praktikinstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune,

  som modtager pædagogstuderende. Praktikinstitutionen kan med fordel gennemgå pjecen med den studerende.

  I Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) er vi optaget af at skabe gode rammer for de pædagogstuderende i de forskellige praktikker.

  Den gode praktik skabes i samspil mellem den studerende, institutionen og uddannelsesinstitutionen.

  Vores fælles målsætning er, at alle studerende i LTK skal opleve at være en del af et fagligt og socialt arbejdsfællesskab, hvor der er

  en professionel og imødekommende tilgang til den studerende.

  Den studerende vil have mulighed for at afstemme forventninger til praktikken og kan forvente at blive mødt med passende udfordringer

   

 • Forberedelse inden praktik

  At blive taget godt imod og blive inkluderet i det faglige og sociale arbejdsfællesskab i institutionen, har stor betydning for den studerende og for hele

  praktikperioden.

  Alle medarbejdere i institutionen - og ikke kun praktikvejlederen - har et fælles ansvar for de studerendes arbejdsmiljø og dermed den studerendes læringsmiljø.

  Det er vigtigt, at hele arbejdspladsen drøfter:

  • Hvad betyder det at få en studerende i huset, og hvilke forventninger har vi til den studerende?

  • Hvordan vil vi tage imod den studerende, og hvad skal den studerende møde hos os?

  • Hvordan understøtter vi den studerendes læring?

 • Uddannelsesplan – hvad tilbyder institutionen som praktiksted?

  Alle praktikinstitutioner har beskrevet, hvilken institution de er, og hvordan institutionen kan tilbyde sig som læringsrum i forhold til den studerendes

  forskellige praktikker.

  De forskellige praktikker har forskellige kompetence-, videns- og færdighedsmål. Praktikperioderne varierer både med hensyn til længde og krav, hvilket betyder, at praktikvejlederens opgaver også varierer fra periode til periode.

  Uddannelsesplanen skal være kendt af alle i institutionen. Både praktikbeskrivelse og uddannelsesplan skal være uploadet i praktikportalen, ligge på institutionens hjemmeside eller kunne rekvireres hos lederen

   

 • Praktikforløbet, for-besøg og forventningsafstemning

  Den studerende er ansvarlig for at indgå aftale med praktikstedet om forbesøget.

  På forbesøget møder institutionen den studerende første gang. Udover rundvisning i institutionen er hensigten med forbesøget, at den studerende mødes med sin kommende praktikvejleder, og at relevante forhold omkring praktikforløbet drøftes. Det er f.eks.:

   

  • Rollen som studerende og de gensidige forventninger. Her fremlægges forventninger til den studerende, så den studerende kender dem tidligt

  i forløbet.

  Derudover er det vigtigt at spørge ind til den studerendes forventninger til praktikken, samt til den studerendes baggrund, erfaringer og ønsker til læring i praktikken. Institutionen fortæller, hvis der er særlige faglige og sociale praksisser i institutionen, som den studerende skal forberede sig på.

  • Hvad kan den studerende forvente ift. vejledning, og hvad er institutionens forventninger til at den studerende deler udvalgte portfolio-elementer med vejleder som afsæt for vejledningen.

  • Uddannelsesplanen bør være læst af den studerende inden for-besøget, så den studerende kan stille spørgsmål til den. Forslag til relevant litteratur kan også drøftes på mødet.

  • Aftaler indgås om arbejdstider og funktionsområder, herunder orientering og aftaler om ferie, vagter, mødetider, transport og særlige personlige forhold.

  • Derudover er det vigtigt, at den studerende giver tilladelse til, at praktikstedet indhenter straffe- og børneattest, og at den studerende orienteres om regler vedrørende tavshedspligt, magtanvendelse og evt. retningslinjer og formalia

   

 • Praktikvejledning

  Den studerende er både studerende, medarbejder og kollega. Praktikvejledningen er essentiel for at understøtte den studerendes læring, og der

  hviler et stort ansvar på praktikstedet og praktikvejlederen.

  Den studerende bidrager til institutionens refleksionskultur ved at turde stille spørgsmål, være nysgerrig og forholde sig undrende til den pædagogiske praksis.

  Institutionen skal kunne favne spørgsmål og undren og se den studerendes bidrag som værdifuldt og som mulig udvikling og kvalificering af den pædagogiske praksis.

   

  • Det er i samspil med praksis, at de studerende sætter sig selv i spil og danner deres faglighed og professionsidentitet.

  Ledelsen skal sikre, at praktikvejledningen er rammesat og formaliseret, så den studerende kan blive vejledt ift. kompetence-, videns- og færdighedsmål. Uddannelsesinstitutionen anbefaler, at den studerende har én times vejledning hver uge.

  I samarbejde udarbejder den studerende og vejleder:

  en konkret plan for praktikperioden med afsæt i praktikstedets praktikbeskrivelse og uddannelsesplan.

  Planen skal beskrive:

  • hvordan vejledningen er organiseret og tilrettelagt, eksempelvis den formaliserede vejledning/ hverdagsvejledning.

  • hvordan den studerendes portfolio inddrages.

  Formålet med denne plan er at skabe en solid ramme omkring praktikken, så både studerende og vejleder har overblik over de forskellige mål, der

  knytter sig til de forskellige praktikperioder.

  Derudover kan den studerendes aktiviteter skrives ind i et skema/en kalender.

  Eksempelvis:

  • Projekter, forløb, aktiviteter

  • Studiedage, konferencer, eksamen

  • Ferie og afspadsering

  Det er vigtigt at den studerende får en forståelse af, hvad praktikforløbet skal indeholde med henblik på, hvad den studerende formelt skal lære, det

  den studerende gerne vil lære og det praktikinstitutionen lægger vægt på.

  Pjecen skal understøtte det vigtige arbejde med at uddanne fremtidens pædagoger.