Gå til hovedindhold
Du er her:

Den pædagogiske læreplan

Mere information om den pædagogiske læreplan kommer snarest muligt.

Pædagogisk grundlag i Kastaniely

 • Børnefællesskaber

  Børnefællesskabet skal ses både som hele husets børnegruppe, de enkelte stuer, fællesskaber på tværs af stuerne samt ved åbning og lukning af institutionen.

  Uanset hvilken størrelse, går vi højt op i det betydningsfulde, inkluderende fællesskab. Hver dag afholdes der samling på stuerne, hvor hvert enkelt barn bliver hilst på gennem sang og daglige ritualer.

  Om fredagen holder vi ”Fælles fredag” på legepladsen når vejret tillader det.  VI ønsker at etablere en kultur om ét hus, hvor vi ikke er fremmede for hinanden på tværs af stuer og aldersgrupper. Dette gælder såvel børnegruppen, personalegruppen og relationen voksen-barn imellem.

  Vi øver børnene i, at se og lytte til hinanden. Derudover øver vi, at vente på hinanden, lade hinanden tale færdig, vente på tur samt at stå i kø. I Kastaniely er der plads til alle og vi ønsker at benytte børns helt naturlige og umiddelbare nysgerrighed i dannelse af relationer.

  Vi ønsker et mangfoldigt fællesskab, hvor der er plads til alle og højt til loftet.

  Vi anvender opdeling i mindre grupper ved aktiviteter samt tydelige legemiljøer og zoner. De kompetencer som opnås i et lille fællesskab er ståsted og grundlæggende for, at kunne agere i de større fællesskaber.

  Der skal være plads til, at børn har brug for at trække sig, hvorfor pædagogisk bagdør anvendes som redskab. Dvs. at børn tilbydes et alternativ eller en alternativ måde at deltage i en pågældende aktivitet på.

  Det enkelte barn opleves som en unik, betydningsfuld og essentiel del af fællesskabet.

  Dette giver vi udtryk for ved eks. At sige godmorgen, give et kram ved aflevering og sige pænt farvel og tak for i dag ved afhentning.

  Dette praktiserer vi til alle børn hver dag!

 • Læring

  I Kastaniely ser vi læring som en individuel proces, hvorfor vi opfatter leg som det vigtigste redskab.

  Vi leger og øver os sammen med børnene, hvor vi viser at vi som voksne tør at begå fejl og tør tage chancer.

  På den måde støtter og guider vi børnene med at skabe deres egne erfaringer i fællesskab. Sammenhæng og genkendelighed er vigtige parametre indenfor de rammer hvori læring og dannelse skabes.

  Dette sikres gennem rutiner og gentagelse hver dag og flere gange om dagen ved eks. Samling, måltider, tøj af og på samt skiftesituationer. Dette skaber tryghed, omsorg og trivsel hvilket er forudsætning for læring igennem hele barnets liv.

  I Kastaniely er vi optagede af, at læring er mange ting og kan gøres på mange måder – der er ikke en rigtig måde at lære på.  Vi har fokus på, at skabe et læringsmiljø hvor hele kroppen og alle sanser kommer i spil som redskaber til erfaringsdannelse.

  Vi ønsker at klæde børnene bedst muligt på til den store verden og samtidig være optaget af deres egen verden, omfavne deres nysgerrighed og følge deres spor.

 • Leg

  Vi opfatter leg som en grundlæggende drivkraft i børnenes læring og dannelse.

  Børn kan ikke lade være med at lege, og derfor er det vigtigt at legen tillægges den store værdi i sig selv, hvor børn får lov til at udvikle deres fantasi, selvstændighed, og grænser. Der behøver ikke altid være et på forhånd bestemt mål, processen er i ligeså høj grad i fokus.

  Dertil justerer vi aktiviteter til zonen for nærmeste udvikling samt har fokus på aktiviteter og projekternes flow.

  Det er igennem leg at vi møder børnene og skaber relationer.

  Der planlægges ud fra ”skema til handling” faste aktiviteter om formiddagen, som tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan, årstider, samt hvad der rører sig i den pågældende børnegruppe.

 • Dannelse og børneperspektiv

  Børns egen verden er vigtig og i Kastaniely vægter vi demokrati, virkelyst og selvstændighed højt.

  Vi ser børn som værdifulde individer der er medaktører i det levede liv. Vi praktiserer medbestemmelse flere gange om dagen i den pædagogiske praksis og det står højt på vores dagsorden, at børn skal have lov til at være børn.

  Det pædagogiske personales rolle består i høj grad detektivarbejde hvor vi ser verden fra børnenes perspektiv og veksler mellem at gå foran, ved siden af og bagved. Vi følger børnenes spor i øjenhøjde med dem, hvilket betyder vi følger deres nysgerrighed og interesse.

  Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller der gennem vores forskelligheder skaber grundlag for forståelse, accept og nysgerrighed for diversitet.

  Gennem verbal og nonverbal kommunikation ved samling, spisesituationer og i hverdagens praksis, øver vi fælles opmærksomhed på hinanden og lære sammen at sætte grænser.

 • Børnesyn

  Alle børn er kompetente og ressourcefyldte. I Kastaniely er der højt til loftet hvor der plads og tid til at være lige det unikke barn det er.

  Vores pædagogiske praksis evaluerer på læringsmiljøet og fællesskabet barnet agerer i, som det understøttende element til det gode børneliv. Gennem evaluering af og nysgerrighed på den pædagogiske praksis, bliver vi voksne bevidste om eventuelle blinde vinkler.

  På den baggrund sikres så vidt muligt lige deltagelsesmuligheder for alle børn. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang hvor barnets handlinger oversættes til intentioner, og vi praktiserer at vise alternative handlestrategier fremfor at begrænse en bestemt adfærd.

  Det vil sige at vi lyser med lommelygten på det positive og den ønskede ageren, fremfor at påpege den uønskede adfærd.

  Når vi giver plads og tid til selvhjulpenhed flere gange i den pædagogiske praksis, bliver børnene bevidste om hvad de kan samtidig med at de lære sig selv og deres stærke krop at kende.

  Vi finder en balance mellem trøst, støtte og omsorg der giver børnene mod til at prøve igen. I det lille fællesskab som barnet indgår i, i institutionen, får de nogle af deres første erfaringer i medbestemmelse og demokratiske processer.

  Vi gør derfor en dyd ud af at hvert enkelt barn har en stemme og er værdifulde i og for fællesskabet. Vi tolker glæde i børnegruppen som et tegn på succes og at vi er lykkedes.

 • Børn i udsatte positioner

  Alle børn og familier kan opleve at havne i udsatte positioner i længere eller kortere perioder livet igennem.

  En udsat position forstår vi som ændrede levevilkår og omstændigheder der har en større betydning for barnets hverdag. En tæt dialog og samarbejde med forældre og familiens netværk prioriteres højt, samtidig med at struktur, forudsigelighed og genkendelighed bliver de vigtigste pædagogiske redskaber.

  I nogle situationer vil der være behov for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere fra kommunen eks. Konsulenter og PPR. Det er vigtigt at man som forældre ved, at hele institutionen orienteres og støtter op om det enkelte barn.

  Der praktiseres derfor åben dialog og sparring i personalegruppen.

  Læringsmiljøet tilrettelægges til børnene og ikke omvendt. Dette gøres gennem SAL (Systemisk Analyse af Læringsmiljø) og aktionslæringsforløb, hvor det pædagogiske personale tilpasser, evaluerer og justerer rammen til børnegruppen.

  Stuemøder og personalemøder bruges til, at drøfte og evaluere tiltag.

  Vi ser barnet ud fra et helhedsorienteret blik, hvor alle aspekter af barnets liv inddrages for den fælles løsning. Hvis der kræves en individuel indsats vil det så vidt muligt tilrettelægges til det enkelte barns behov i fællesskabet.

  Hvert år bliver alle børn systematisk trivselsmålt ud fra Trivselsguiden