Gå til hovedindhold
Du er her:

Den pædagogiske læreplan

Vores fornemmeste opgave er at skabe læringsmiljøer der giver alle børnene lige mulighed for trives, lære, udvikles og dannes!

Den styrkede pædagogiske læreplan udgør rammen for vores kerneopgave i Vandpytten.

I de fysiske, psykiske og æstetiske læringsmiljøer som vi skaber og stiller til rådighed, skal vores børn møde omsorgsfulde professionelle voksne, som ser det enkelte barns potientaler for udvikling, både på det personlige plan, og ind i fællesskabet.

Vi arbejder gruppeopdelt og med projekter og temaer som er knyttet op på børnegruppens aktuelle modenhed, derfor vil læringsmiljøet løbende ændre sig, så det passer bedst muligt til børnenes udviklingstrin

Mælkebøtte
Mælkebøtte

Pædagogisk læreplan

 • Børnesyn

  Det at være barn har værdi i sig selv, og børn har ret til leg, medbestemmelse, til at være forskellige og udvikle sig i forskelligt tempo. Børn skal ses som aktive medskabere af deres egen læring og udvikling – i de rammer som det pædagogiske personale har ansvaret for at skabe. Det er afgørende at børn møder omsorg, tryghed og nærvær, samt at de bliver stimuleret og udfordret tilpas.

 • Dannelse og børneperspektiv

  Dannelse er en dybere form for læring, hvor barnet som aktiv deltager forankrer værdier og viden i egen personlighed. Værdier og viden bruges som rettesnor for at orientere sig og handle i en global verden – som et hensynsfuldt, kritisk og demokratisk menneske. Derfor skal vi give børn medbestemmelse, medansvar og sørge for, at børnene føler sig set, hørt og taget alvorligt. Ligestilling og demokrati skal medtænkes i det daglige pædagogiske arbejde.

 • Leg

  Børns leg er en vigtig forudsætning og helt grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling og legen har værdi i sig selv. Leg dækker både børns spontane leg på egne præmisser, og den leg der igangsættes, rammesættes og understøttes af de voksne omkring børnene.

 • Læring

  Læring skal forstås bredt og dækker over over børns kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling og forståelse. Læring sker gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter, rutiner, udforskning af naturen og ved at blive udfordret. Børn lærer blandt andet ved at udforske med krop og sanser, ved at undre sig og ved at eksperimentere.

 • Børnefællesskaber

  Alle børn skal være en værdsat del af et fællesskab og vores fællesskaber skal have noget at tilbyde alle børn. Leg, læring, udvikling og dannelse sker i børnefællesskaber, som de voksne er ansvarlige for at sætte rammerne for. Vores hverdag skal skabe rum til, at børn kan indgå i både kendte  og nye relationer på tværs af alder, køn og kultur. Det er lederens og det pædagogiske personales ansvar at skabe balance mellem individ og fælleskabet i dagtilbuddet.

 • Børn i udsatte positioner

  Det pædaggogiske personale har ansvar for at støtte børn med forskellige udfordringer og sikre, at alle børn deltager i fællesskabet. Det er afgørende at børn i udsatte positioner – på lige for med øvrige børn – mødes med positive forventninger.

 • Sammenhæng til børnehaveklasse

  Det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet skal introducere og fremme børnenes nysgerrighed for bogstaver, tal, mønstre og former.
  I Lyngby-Taarbæk kommune er der givet retningslinjer for samarbejdet med børnenes kommende SFO’er og skoler. Retningslinjerne handler blandt andet om overgangsmøder, overgangsskemaer og gensidige besøg hos hinanden.

 • Rutiner

  Der er en masse læring for børn i hverdagens mange og gentagne rutiner. Det er i rutinerne at børnene lærer at mestre færdigheder som de skal bruge hele livet igennem – det er trygt for børn at vide og kunne  forudse hvad hverdagen indeholder, så de kan handle relevant og i overensstemmelse med forventninger fra deres omgivelser.