Gå til hovedindhold
Du er her:

Den pædagogiske læreplan

Hvis alle børn skal behandles ens, skal de behandles forskelligt

Vi har i fællesskab med vores netværk BV-netværket lavet en beskrivelse af de værdier, som er vores fælles arbejdsgrundlag.

Herefter har de 7 institutioner i netværket, hver især udfyldt de områder som kendetegner egen institution.

Den Pædagogiske læreplan for Børnehuset Troldebo kan rekvireres i fuld længde (pdf-fil) på e-mail: troldebo@ltk.dk

 • Børnesyn
  • I Børnehuset Troldebo kommer det grundlæggende børnesyn til udtryk på følgende måde:
  • I Børnehuset Troldebo er børnenes medbestemmelse er en vigtig værdi. Det skal være sjovt og betydningsfuldt at være barn i Børnehuset Troldebo. Børnene skal have mulighed for at vælge mellem forskellige læringsmiljø, som er opstillet i institutionen.
  • I Børnehuset Troldebo arbejder vi f.eks. piktogrammer. Piktogrammerne er med til at gøre hverdagen mere overskuelig for børnene. Børnene kan ud fra piktogrammer tilvælge forskellige aktiviteter, så de er aktive medskabere af deres egen læring.
  • I Troldebo vægter vi tryghed, omsorg og trivsel højt. Det er vigtigt, at både forældre og børn er trygge, da den bedste læring sker i et trygt miljø. Vores motto i Børnehuset Troldebo er:

  ”Hvis alle børn skal behandles ens, skal de behandles forskelligt.”

  • I Troldebo er vores mål at udvikle børn, der er selvstændige/livsduelige. Børn der har mod på livet og de udfordringer, livet bringer med sig - også når børnene er færdige med at være en del af Børnehuset Troldebo.
  • I Børnehuset Troldebo arbejder vi med robusthed. Her lærer børnene bl.a. at løse konflikter, håndtere modstand og have mod til at sige fra over for en uhensigtsmæssig adfærd/handling.
  • I Børnehuset Troldebo arbejder vi ud fra en anerkendende pædagogik. Vi har respekt for det enkle barn, vi ser barnet med et individ med egen holdninger og meninger, samt deres forskellige potentialer. Med det menes, at alle børn har noget forskelligt at bidrage med, i det store fællesskab.
 • Dannelse og børneperspektiv

  I Børnehuset Troldebo arbejder vi med dannelse og børneperspektiv på følgende måde:

  • Dannelse handler om at blive dannet i forhold til noget andet end sig selv, forstå sig selv som en del af noget større, som en del af et samfund, som en del af et fællesskab.
  • I Børnehuset Troldebo arbejder vi med robusthed (se Robusthed.dk). Det gør vi for at give børnene det bedste fundament, så de kan agere i forskellige sammenhænge.
  • Vi arbejder ud fra, at børnene skal udvikle et selvværd der gør, at de er robuste til at møde ”verden” når de ikke længere er i Børnehuset Troldebo.
  • Grundfundament hos børnene, skal have lært dem, hvordan de møder andre mennesker og hvordan de skal agere i verden. F.eks. skal børnene kunne komme ind i et rum og sige godmorgen til de mennesker, der befinder sig i rummet eller børnene skal have lært hvordan man kører i bus med respekt, for de andre medpassagerer.
  • Børnene skal lærer at kunne begå sig i forskellige arenaer, de skal have at vide, at der er forskellige regler alt efter, hvor man befinder sig
 • Leg

  I Børnehuset Troldebo understøtter og sikrer vi børnenes leg på følgende måde:

  • Børnehuset Troldebo giver børnene mulighed for at udvikle sig gennem forskellige former for leg. Vi ved, at børnene udvikler sig og får forskellige former for læring gennem de forskellige lege.
  • Genstands rettet/parallel leg: I Troldebo aldersopdeler vi børnene, så der opstår en ligeværdig leg. Selvom vuggestuebørn lege ved siden af hinanden opstår der et fællesskab mellem dem.
  • Bevægelses leg/fysiske leg: I Børnehuset Troldebo har vi lavet et tumlerum, hor børnene har mulighed for at udvikle deres grov motoriske færdigheder, i form af f.eks. hop, spring, rulle eller klatre i ribbe. På legepladsen har børnene mulighed for at udforske sig selv fysisk, i form af bl.a. cykling, balance eller gynge. Herudover har vi mulighed for at bruge Spejlsalen under medborgerhuset en gang om ugen.
  • Konstruktion leg: I Børnehuset Troldebo har børnene mulighed for at udvikle deres fantasi og kreative evne gennem deres konstruktion leg, de kan bygge med klodser, bygge togskinner eller udforske fantasien ved at bygge med magneter mm.
  • Rolleleg:  I Børnehuset Troldebo har børnene mulighed for at udvikle deres nysgerrighed på virkelighedslivet, gennem hverdags handlinger, som f.eks. familielivet eller arbejdslivet. Børnene får bearbejdet de ting de oplever gennem deres forældre, så som at mor tager på arbejde og far handler eller taler i telefon.
 • Læring

  I Børnehuset Troldebo forstår og arbejder vi med læring på følgende måde:

  • Barnets læring er en udviklende proces som forgår i de sociale relationer, som barnet indgår i og møder i sin hverdag i hele Troldebo. Læring foregår overalt og hele tiden, børnene udvikler sig i alle upåagtede situationer, som f.eks. selvhjulpen hed i garderoben, toilettræning, dækning af rullebord mm. 
  • I vuggestuen arbejder vi i aldersopdelte med en fast voksen. Dette gør vi, fordi vi mener, at børn lærer og udvikler sig bedst i mindre grupper med jævnaldrende børn. Vi opdeler os i mindre grupper om formiddagen, således at der skabes det optimale læringsrum i den planlagte aktivitet, i den enkle børnegruppe.
  • I vuggestuen har vi valgt en struktur, der tilgodeser børnenes behov for tryghed, nærvær og forudsigelighed, da det er grundlaget for at kunne lærer nye ting. Allerede i vuggestuen hjælper vi barnet med at lærer konflikthåndtering, så barnet kan mestre de konflikter det kommer ud i, i løbet af dagen.
  • I Børnehuset Troldebo har vi, i børnehaven valgt at arbejde med aldres opdelte grupper (Dvs. at alle børn i gruppen, er som udgangspunkt fra samme årgang). Til hver gruppe er der tilknyttet en fast pædagog. På denne måde er det den samme pædagog der følger barnet gennem hele dens børnehavetid, så der kan blive skabt mest mulig tryghed omkring barnet, så den bedste læring kan opstå.
  • Når alle børn i gruppen er på samme aldre, kan læringen tilrettelægges mere præcis, da børnene er på ca. samme lærings niveau. Børnene får hermed mulighed for at deltage i aktiviteter der er tilpasset deres alder og udvikling, så de kan få mest mulig læring. Den voksne er hele tiden opmærksom på hvert enkelt barn, så barnet kan blive stille overfor nye udfordringer der passer til barnet formåen. De nye udforinger skal fremme lysten til, at ville lærer mere, hos barnet.  
  • I Børnehuset Troldebo mener vi at mindre grupper fremmer stunder af nærvær mellem barn/barn og barn/voksen.  Derfor deles børnehavebørnene op i mindre grupper, de 3, 4 og 5-årige, for at vi kan sætte fokus på hvad børnene skal lære at kunne mestre i forhold til deres aldre. Meget af vores læring forgår gennem koncept Robusthed.dk. eller Mary fonden. Her får børnene redskaber til at kunne begå sig i de fællesskaber de bliver sat i.
 • Børnefællesskaber

  Sådan understøtter Børnehuset Troldebo, udviklingen af både børnefællesskaber og sikrer det sociale rum, hvor det enkelte barn lærer og udvikler sig:

  • Børnehuset Troldebo opleves som et sted med mange forskellige lærerige børnefællesskaber.
  • Her er plads til at børnene selv vælge, hvor de vil opholde sig morgen og eftermiddag. På den måde har børnene mulighed for at opdage de helt små selvvalgte venskaber, som opstår gennem det store fællesskab.
  • Vi anser alle disse fællesskaber som værdigefulde, for barnet læring og dannelse.
  • I Børnehuset Troldebo opfordrer vi forældrene til at aflevere deres børn ind i et børnefællesskab, dvs. at barnet bliver afleveret ind i den aktivitet/leg der er opstartet.
  • På denne måde vil børnene øve sig i at sige farvel til deres forældre og de oplever en selvstændighed og at de selv kommer ind i fællesskabet med de andre børn og voksne.
  • Vi opfordrer forældrene i børnehaven til at opstarte legeaftale med andre børn derhjemme.
  • Når børnene er hjemme hos hinanden, opstår der nye fællesskaber mellem børnene og de kommer til at opleve nye sider af hinanden. De vil opleve at nye fællesskaber kan udvikles. Her er forældresamarbejdet i centrum.
 • Børn i udsatte positioner

  Sådan arbejder vi med børn i udsatte positioner:

  Børn der ikke udvikler sig alderssvarende og/eller som af en eller anden grund ikke trives i deres miljø, tager vi hånd om ud fra det enkelte barns behov.

  Det kan f.eks. være:

  • Observationer/praksisfortællinger i forskellige sammenhænge SAL og AL
  • Sprogvurdering
  • TRAS eller Alle Med
  • Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0 – 6 år
  • Tværfagligt samarbejde
  • Dette kan eventuelt munde ud i støtte ansøgning og/eller tilrettelæggelse af en pædagogisk dagligdag ud fra det enkelte barn/børns behov

  Sådan organiserer og tilrettelægger vi det pædagogiske læringsmiljø, så det også tilgodeser og understøtter børn i udsatte positioner:

  • I Troldebo arbejder vi med, at ikke alle børn er ens og at nogen børn derfor har brug for mere opmærksomhed end andre. Derfor skaber vi i Troldebo plads og rammer for det enkelte barn som er i udsat position.
  • Det kan f.eks. være et barn med sproglige vanskeligheder, som har brug for at pædagogen tilrettelægger planlægningen så der indgår dialogiske læsning.  I Troldebo opsætter vi læringsmiljøer, så miljøet til gode ser de udsatte børn. Vi har erfaring med at udviklingen hos barnet sker igennem de pædagogiske læringsmiljøer.
  • Vi har fokus på inkluderende fællesskaber, der understøtter læring hos alle børn, også dem der har behov for ekstra støtte.
    
 • Sammenhæng til børnehaveklasse

  Sådan etablerer vi i Troldebo et pædagogisk læringsmiljø for de store børnehavebørn, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen.

  • I skolegruppen arbejder vi med at gøre børnene robuste, kreative, harmoniske børn, som forstår at indgå i et fællesskab med andre børn.
  • Det gør vi bl.a. gennem vores samling hvor vi dagligt taler om hvad robusthed er og hvordan vi kan takle de konflikter vi kommer ud i, i løbet af dagen.
  • Når vi i Troldebo taler om robusthed henviser vi til hjemmesiden ”Robusthed.dk”.
  • I skolegrupperen arbejder vi med at gøre børnene livsduelige, så vi har fokus på at lære børnene at, vente på tur, at tabe i spil, vise empati og øver sig i at være en god ven.
 • Rutiner

  Vi vil her beskrive vores pædagogisk-didaktiske overvejelser bag nogle af vores rutiner, omkring leg og det fysiske læringsmiljø:

  Beskrivelse af rutiner:

  Vores fokus i hele Troldebo ligger på robusthed, det gør det i alle vores rutiner.

  I det kommende år vil vi have fokus på følgende to rutiner:

  Garderoben

  Intentionen med selvhjulpenhed i garderoben er, at børnene lærer at tage deres tøj af og på selv. Det giver børnene en stolthed selv at kunne mestre tingene uden voksenhjælp.

  Målet med rutinen er, at der er en rød tråd gennem hele huset fra vuggestue til børnehave.

  Børnene øver sig i:

  • at blive selvhjulpen
  • at kunne mestre en passende udfordring
  • at kroppen arbejder sammen for at kunne løse en opgave, f.eks. ved at den ene hånd hjælper den anden med at få lynet jakken.

  Det pædagogiske personales rolle er:

  • at støtte børnene i deres udvikling
  • at stille en passende udfordring, så lære at mestre opgaven.
  • at rumme de følelser børnene kan have, når tingende driller eller er svære
  • at være til stede i rutinen, som guidende og vejledende tryghedsperson. 

  Hvilke læreplanstemaer indgår i denne rutine?  

  • alsidig personlig udvikling
  • krop, sanser og bevægelse
  • sociale udvikling
  • kommunikation og sprog

  Forældrene kan understøtte barnets udvikling ved:

  • at øve selvhjulpenhed derhjemme.
  • at arbejde videre med vores gode rutiner derhjemme. F.eks. ved at børnene tager deres overtøj og sko af og på.

  Måltidet

  Intentionen med selvhjulpenhed i måltidet er at gøre børnene selvstændige.

  Børnene øver sig i:

  • at være en del af et socialt fællesskab mens man sidder ved måltidet. Man kan godt blive   siddende når man er færdig med sin mad, da man er en del af et fællesskab omkring   bordet.
  • at sidde ved bordet og spise. Her øver vi os i bordskik, f.eks. at spise en mad færdig ad   gangen, pålæg og brød spises sammen, osv.
  • at åbne og lukke køleskabet, så de selv kan tage madkasse og drikkedunk ud og sætte sig   til bordet.
  • at rydde op efter os selv, ved at sætte madkasse og drikkedunk på plads igen.

  Det pædagogiske personales rolle er:

  • at være tilstedet under måltidet.
  • at få startet dialog op mellem børnene. Der skal her være plads til at der bliver stillet  spørgsmål, børnene svare og personalet igen kan stille et nyt spørgsmål osv. (den 5 ledet dialog)

  Hvilke læreplanstemaer indgår i denne rutine?  

  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Kommunikation og sprog
  • Social udvikling

  Forældrene kan understøtte barnets udvikling ved:

  • at forsætte god bordskik derhjemme.
  • at have en dialog med børnene.
  • at barnet får opgaver omkring måltidet, f.eks. borddækning.
 • Pædagogiske aktiviteter

  I Børnehuset Troldebo planlægger vi de pædagogiske aktiviter ud fra et overordnet tema, som er fælles i Troldebo.

  Pædagogerne tilrettelægger et forløb ud fra den strukturerede læreplan og ud fra hvilke behov børnene har i de enkelte aldersgrupper.

  • Vi arbejder pt med robusthed.
 • Hvordan arbejder vi med læreplanstemaerne

  Vi arbejder med den styrkede læreplan ud fra et overordnet tema.

  Pædagogerne tilrettelægger et forløb ud fra den strukturerede læreplan og ud fra hvilke behov, børnene har i de enkelte aldersgrupper.

  • Vi arbejder pt med robusthed.
  • I den styrkede pædagogiske læreplan indgår der 6 læreplanstemaer, som alle dagtilbud skal arbejde med for at sikre et alsidigt pædagogisk læringsmiljø.
  • Temaerne skal ses i sammenhæng og har til hensigt at sikre en bred læringsforståelse og fokus på forskellige centrale elementer i børns udvikling og læring.
  • Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning og vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver vores pædagogiske overvejelser og reflektioner med eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.