Gå til hovedindhold
Du er her:

Den pædagogiske læreplan

I vuggestuen Kaplegården er børnefællesskaber og børneperspektivet grundstenen i udviklingen af vores pædagogik og vores pædagogiske praksis.

  • Forskning viser, at læring og tilegnelsen af kundskaber udvikles i en social kontekst, hvor læringsmiljøet er kendetegnet ved nærværende, deltagende, engagerede og tydelige voksne, som har fokus på relationer og fællesskab. Det enkelte barn skal opleve "at høre til" og "være med".
  • Udviklingsmæssigt sker der rigtig meget i børnenes vuggestuetid (0-3 år). De lærer bl.a. at gå og tale, de udvikler deres personlighed, får venner og finder deres plads i, og betydning for, det sociale fællesskab i børnegruppen. Ingen børn er ens og hvert barn har sin egen udviklingshastighed. Gennem pædagogisk refleksion tilrettelægger vi læringsmiljøer og planlægger aktiviteter, som tilgodeser såvel det enkelte barn som den samlede børnegruppe.
  • I vuggestuen Kaplegården sørger vi for at støtte op om barnets alsidige udvikling. Vi giver barnet plads og mulighed for at udfolde sig, så det giver barnet en følelse af det, at kunne selv. Barnet får hermed mulighed for at udvikle sig som et selvstændigt, stærkt og alsidigt individ, der kan rumme sig selv og andre i det sociale fællesskab. Betydningen og værdien af at være aktivt deltagende i eget liv, er en grundsten i vores pædagogik.
  • Velfungerende fællesskaber medvirker til øget trivsel og tryghed. Man er inkluderet i et fællesskab, når man har følelsen af at have en betydning og at blive værdsat. Værdig deltagelse handler om at høre til i fællesskabet: At ingen ender med at blive en tilskuer til andres fællesskab, men har en plads i det. Uanset hvad man har at byde ind med. Fællesskaber er også en forudsætning for, at børn kan trives, udvikle sig og lære. Derfor er ”Fri for mobberi/Bedre Venner” en integreret del af vores pædagogik, hvor værdiordne er omsorg, respekt, mod og tolerance.
  • I vuggestuen Kaplegården arbejder vi meget med de voksnes positioner i forhold til børnene. Det er en pædagogisk opgave at reflektere over, hvor deltagende den voksne er i forhold til at guide barnet i dets udvikling og læring. I nogle tilfælde kan der være behov for at den voksne ”går foran” barnet og viser vejen, nogle gange er den voksne nødt til at ”gå ved siden af”, og sammen opleve det der har betydning for barnet. Andre gange er det nødvendigt for den voksne at ”gå bagved”, for dermed at give barnet plads til selv at kunne og skabe egne erfaringer. De didaktiske overvejelser om hvad, hvorfor og hvem, er afsættet for pædagogisk udvikling og refleksion.
  • Vi er som personale bevidste om at stille alderssvarende krav til barnet og give barnet succesoplevelser i hverdagen. Udover at sikre gode udviklingsbetingelser for personlig, social og motoriske udvikling har vi også vores opmærksomhed rettet mod helt basale aldersrelaterede færdigheder, som barnet skal tilegne sig i sin vuggestuetid.